Skip to main content

Loonheffing dga – Salaris en Gebruikelijk Loon

Een uitgebreid artikel over de bijzondere loonheffing van een dga – de directeur-grootaandeelhouder van een bv of nv. Details over zijn salaris en gebruikelijk loon in 2023, de doorbetaaldloonregeling, aanmerkelijk belang, fictieve dienstbetrekking en meer.

De directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft zowel een rol als werkgever en als werknemer. Dat maakt de dga een uniek geval voor de loonheffing of loonheffingen. Om die reden lopen we in dit artikel alle bijzonderheden rondom de directeur-grootaandeelhouder (dga) en de loonheffing langs. Van de gebruikelijkloonregeling, doorbetaaldregeling, een eventuele premieplicht voor de werknemersverzekeringen tot een definitie van aanmerkelijk belang. Zo weet je waar het om draait en kun je het (laten) toepassen in je loonadministratie.

DGA Salarisadministratie uitbesteden?


  .

   

  Wat is de betekenis van een dga?
  Wat betekent dga?

   

  Wat is de betekenis van een dga?

  De directeur-grootaandeelhouder (dga) is de persoon die directeur is van een bv of nv en een groot deel van de aandelen van die bv of nv bezit. De dga verschilt in meerdere opzichten van een eigenaar van een eenmanszaak, de vennoot in een vennootschap onder firma (vof) of de maat in een maatschap:

   

  • De bv of nv zijn rechtspersonen. De dga zelf is een natuurlijk persoon en is dus niet aansprakelijk voor de schulden van de bv of nv.
  • Over de winst van de bv of nv moet vennootschapsbelasting betaald worden. Er hoeft over de winst in de onderneming geen inkomstenbelasting betaald te worden.
  • Net als het commanditaire vennootschap kan de bv of nv gedeeltelijk eigendom zijn van aandeelhouders die daar niet bij werken.

  De directeur-grootaandeelhouder is een bestuurder en grootaandeelhouder maar heeft ook een rol als werkgever en werknemer. Hoe dat precies zit leggen we je verderop uit. Eerst kort de gevolgen van deze dubbelrol voor de loondministratie van de dga.

   

  Loonheffing

  Om alles even scherp te hebben: wat is loonheffing of zijn loonheffingen precies? Een aantal sociale premies en loonbelasting vormen samen de loonheffing:

   

  • premie volksverzekeringen
  • premie werknemersverzekeringen
  • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • loonbelasting

  Nu je helder hebt wat een dga (directeur-grootaandeelhouder) is en wat loonheffing betekent, behandelen we de unieke positie van de dga binnen de loonheffing.

   

  Salarisadministratie voor een dga

   

  Loonadministratie en loonheffing voor een dga

  De directeur-grootaandeelhouder is een uniek geval. Hij is namelijk niet altijd verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Jouw organisatie betaalt in dat geval geen premies werknemersverzekeringen voor hem. Daar staat tegenover dat je wel de loonbelasting en premie volksverzekeringen (de loonheffing) voor de dga op zijn brutosalaris inhoudt en afdraagt.

   

  Loonheffing DGA in rol als werkgever of werknemer?

  De dga is werkgever en werknemer. Waarom? Om te voldoen aan de definitie van ‘werknemer’ moet de directeur-grootaandeelhouder voldoen aan drie voorwaarden:

   

  • een verplichting tot het verrichten van persoonlijke arbeid;
  • tegen betaling van loon;
  • ondergeschiktheid, er is sprake van een gezagsverhouding.

  Mist één van de genoemde elementen? Dan kun je niet van een echte dienstbetrekking – dus werknemer – spreken. Als je werkt voor jouw onderneming, hiervoor een vergoeding ontvangt en 100% van de aandelen bezit voldoe je aan de eerste twee voorwaarden.

  Voorwaarde drie ‘ondergeschiktheid, er is sprake van gezagsverhouding’ gaat niet op. De directeur-grootaandeelhouder is namelijk werkgever (grootaandeelhouder) en werknemer (verricht werkzaamheden tegen betaling van loon of vergoeding). Om die reden kan hij niet tegen zijn eigen wil ontslagen worden dus is er geen sprake van ondergeschiktheid.

   

  Fictieve dienstbetrekking

  Ondergeschikt, niet ondergeschikt? De wetgever heeft – om discussie te voorkomen – besloten dat de directeur-grootaandeelhouder (dga) in fictieve dienstbetrekking is bij zijn onderneming. Met als gevolg dat voor de loondministratie rekening gehouden moet worden met dezelfde regels als bij een ‘standaard’ werknemer. Voor de premies werknemersverzekeringen gelden afwijkende regels.

   

  Wel of niet verzekerd werknemersverzekeringen?
  Is een dga verzekerd voor werknemersverzekeringen?

   

  Werknemersverzekeringen dga, wel of niet verzekerd

  Als bestuurder van een bv is de directeur-grootaandeelhouder (dga) in principe verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Tenzij hij statutair bestuurder is en door de ‘Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder’ wordt aangemerkt als dga. Dan is hij juist niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Welke voorwaarden stelt deze regeling en is de dga daarmee niet verzekerd?

   

  Voorwaarden Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder

  De dga is niet verzekerd voor de werknemersverzekering als:

   

  • hij, eventueel samen met zijn echtgenoot, minimaal 50% van de stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) heeft;
  • alle dga’s in de ava een gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen;
  • hij, eventueel samen met zijn echtgenoot, zoveel aandelen heeft dat op basis van de statuten de overige aandeelhouders op de ava geen besluit tot ontslag kunnen nemen. Zonder zijn, de betreffende dga, medewerking. Dit kan het geval zijn als hij ontslagen moet worden met minstens twee derde van de stemmen.

   

  Loonheffing dga en de Zorgverzekeringswet

  Loonheffing bestaat onder andere uit de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). De hoogte van de bijdrage is een percentage van het inkomen. Het hangt van de situatie af of deze bijdrage door de werkgever of werknemer betaald wordt. Meestal is het de werkgever die de werkgeversheffing Zvw opbrengt: in 2023 is de bijdrage 5,43% van het loon. Maar gelukkig geldt er een maximumbijdrageloon.

   

  Maximumbijdrageloon

  Boven het maximumbijdrageloon betaal je als werkgever geen premies. In 2023 is het maximumbijdrageloon € 66.956. Is de dga niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen, dan geldt voor hem een eigen bijdrage Zvw van 5,43% van het loon in 2023.

  Zoals je nu weet is de dga zowel werknemer als werkgever en kan hij zijn eigen salaris bepalen; een beloning bestaande uit loon of dividend.

   

  Gebruikelijkloon en Gebruikelijkloonregeling dga

   

  Gebruikelijkloon en Gebruikelijkloonregeling

  Belastingtechnisch voordeel kan de dga behalen door zichzelf meer dividend uit te keren en een zo laag mogelijk salaris. De wetgever heeft daar een stokje voor gestoken door de gebruikelijkloonregeling in te voeren.

   

  Wat is het salaris of gebruikelijk loon van de dga in 2023?

  In ons blog over DGA Salaris 2023 vertellen we je alles over het salaris van een directeur-grootaandeelhouder in 2023.

  Meer informatie over de gebruikelijkloonregeling is ook te vinden op belastingdienst.nl

   

  Doorbetaaldloonregeling
  Loonheffingen voor de dga: de doorbetaaldloonregeling is er ook nog

   

  Doorbetaaldloonregeling

  Voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) die voor meerdere ondernemingen werkt, dan mag hij onder bepaalde voorwaarden de zogenoemde doorbetaaldloonregeling toepassen. Bijvoorbeeld als de dga naast de werkmaatschappij ook een persoonlijke holding heeft.

  De doorbetaaldloonregeling betekent dat de doorbetaler, de onderneming die het loon doorbetaalt aan de hoofdwerkgever, geen loonheffingen hoeft in te houden. In dat geval is er dus één onderneming die de loonbetalingen verricht en de loonheffingen inhoudt namens alle ondernemingen waar de dga voor werkt. De andere ondernemingen zijn de doorbetaler en betalen geen loon meer uit. Let op: want de term ‘doorbetaler’ is om die reden verwarrend. Ze betalen namelijk geen loon, ze geven die verantwoordelijk door. Om de doorbetaaldloonregeling toe te passen moet de dga aan bepaalde voorwaarden voldoen.

   

  Voorwaarden doorbetaaldloonregeling

  De doorbetaaldloonregeling heeft een aantal voorwaarden waar de directeur-grootaandeelhouder (dga) aan moet voldoen:

   

  • De dga is voor zijn dienstbetrekking bij de hoofdwerkgever ook in dienst bij de doorbetaler.
  • Hij woont in Nederland.
  • De hoofdwerkgever is gevestigd in Nederland.
  • De doorbetaler betaalt het loon en de bijbehorende vergoedingen rechtstreeks aan de hoofdwerkgever.
  • De doorbetaler geeft geen verstrekkingen aan de dga zonder dat vooraf aan de hoofdwerkgever te laten weten.

  Eigenlijk moeten de hoofdwerkgever, de doorbetaler en de werknemer samen een verzoek indienen bij de Belastingdienst voor toepassing van de doorbetaaldloonregeling. Maar zoals zo vaak: er is een uitzondering. De werknemer die een aanmerkelijk belang heeft in de doorbetaler en de hoofdwerkgever is de uitzondering waarvoor geen toestemming bij de Belastingdienst hoeft te worden aangevraagd. Altijd lekker.

   

  Aanmerkelijk Belang en dga

  Niet elke aanmerkelijkbelanghouder is ook dga. Een aanmerkelijkbelanghouder is geen directeur maar heeft wel:

   

  • 5% of meer van de aandelen in een vennootschap (of rechten om die te kopen);
  • winstbewijzen om 5% of meer van de jaarwinst – of van een uitkering bij liquidatie – te krijgen;
  • 5% of meer stemrecht in de algemene vergadering van een coöperatie of een vereniging op coöperatieve grondslag.

  Niet elke aandeelhouder met een aanmerkelijk belang is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Een dga is dat niet, terwijl een andere aanmerkelijkbelanghouder dat wél kan zijn.

   

  Loonadministratie dga uitbesteden

   Je kunt zelf als dga je loonadministratie regelen als je genoeg tijd hebt. Heb je weinig tijd en er niet genoeg kijk op? Kies er dan voor het uitbesteden van je dga salarisadministratie.

  Anderen bekeken ook: