Skip to main content

Terug naar Kennisbank overzicht

Loon

Loon, ook wel arbeidsloon of salaris genoemd. De definitie van loon is dat het meestal een financiële tegenprestatie is voor arbeid, werk of lees: bloed, zweet en tranen. Je geeft als ondernemer in je rol als werkgever loon aan je werknemer(s), vaak per maand of 4 weken. Het loonbedrag wordt vaak bepaald in een arbeidsovereenkomst en/of cao. Dit was loon in een notendop. Toch valt er nog genoeg uit te leggen, zoals de verschillende vormen. Want hoe zijn ze opgebouwd? Wat is brutoloon, nettoloon en minimumloon? Je ziet ze sowieso terug op je SimpeleLoonstrook.

Brutoloon

Een werknemer verdient een brutoloon bij jou als werkgever. Dit is het salaris dat je als werkgever met je werknemer in een arbeidsovereenkomst met elkaar hebt afgesproken voor gewerkte uren. Van het brutoloon gaan allerlei sociale premies (sociale zekerheidsbijdragen) en belastingen af. Met als resultaat? Het nettoloon.

Nettoloon

Als je de belastingen en sociale premies van het brutoloon (wat het minimumloon kan zijn) aftrekt houd je het nettoloon over. Als werkgever trek je deze premies en belastingen dus van het brutoloon af of beter gezegd: je houdt ze in. Vervolgens draagt de werkgever de sociale premies en belastingen af aan de Belastingdienst / Rijksoverheid. Het nettoloon zijn de euro’s die je werknemer daadwerkelijk uitbetaald krijgt.

Minimumloon

Minimumloon

Het laagste bedrag dat je als werkgever wettelijk verplicht bent aan een werknemer als loon te betalen heet het wettelijk minimumloon. Het minimumloon is altijd een brutoloon die je kunt uitdrukken als uurloon, weekloon of maandloon. De hoogte van het minimumloon wordt ieder halfjaar aangepast. Het minimumloon geldt voor alle medewerkers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers die jonger zijn dan 21 jaar is er het minimum jeugdloon; een percentage van het minimumloon.

Per 1 januari 2021 is het minimumloon gestegen.

Minimum Jeugdloon

Minimum Jeugdloon

Het minimum bedrag aan salaris dat je als werkgever moet betalen aan werknemers onder de 21 jaar heet het minimum jeugdloon. In Nederland is het minimum jeugdloon een percentage van het wettelijk minimumloon zoals geregeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Voor werknemers onder de 15 jaar geldt er geen minimumloon maar zijn er strengere regels voor de soort werkzaamheden en werktijden.

Wat is loon?

Zoals je bovenaan de pagina hebt kunnen lezen is loon een financiële tegenprestatie voor arbeid. Waaruit bestaat loon? Onder loon kunnen de volgende zaken vallen:

 • Uur-, dag-, week-, maand- en kwartaalloon. Dit is inclusief overwerkvergoeding, een vergoeding voor bezwarende arbeidsomstandigheden en een onregelmatigheidstoeslag.
 • Doorbetaald loon tijdens een vakantie en uitbetaalde vakantiebijslag.
 • Doorbetaald loonbedrag tijdens ziekte, net als een aanvulling op uitkeringen op grond van de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheid.
 • Inkomen (uitkering) die een werknemer met verlof ontvangt volgens de Wet financiering loopbaanonderbreking en bijhorende aanvullingen daarop.
 • Niet vrijgestelde onkostenvergoedingen – belaste onkostenvergoedingen – zoals kosten voor:
  • kleding (geen werkkleding),
  • schoenen,
  • kosten voor persoonlijke verzorging,
  • (akte)tassen,
  • privé telefoonkosten en
  • overige kosten die eigenlijk voor rekening van de medewerker moeten zijn zoals een verkeersboete op naam van de medewerker die je als werkgever betaalt.
 • Loon van derden zoals fooien als hiermee in het loon rekening wordt gehouden.
 • Een lening aan een medewerker waarvoor deze geen of minder dan 2,9% rente hoeft te betalen. Het rentevoordeel is belast als de lening niet dient voor de aanschaf, onderhoud of verbetering van het eigen huis van de medewerker of voor zaken die anders belastingvrij verstrekt mogen worden.
 • Vergoedingen en verstrekking voor buitengewone uitgaven voor ziekte, invaliditeit en bevalling.

Andere beloningen die ook onder loon vallen

 • Loon uit een vroegere dienstbetrekking (pensioen en vut)
 • Loon in natura, verstrekkingen die niet financieel van aard zijn
 • Bijzondere beloningen zoals een vakantiebijslag

Wat is geen loon?

Niet alles valt onder loon. De volgende zaken vallen er volgens het arbeidsrecht niet onder. Let op: dit verschilt van de belastingtechnische definitie.

 • Vergoedingen van gemaakte of te maken kosten. Als dit geen tegenprestatie is voor het werk van de werknemer. Een onkostenvergoeding valt niet onder het begrip loon omdat het gaat om werkelijk gemaakte of te maken kosten. Als werkgever beoordeel je of die kosten redelijk zijn.
 • Loon van derden. Denk hierbij aan fooien.
 • Het werkgeversdeel van deelname aan een pensioenregeling.
 • Alle verstrekkingen waarop een medewerker geen recht heeft volgens een (arbeids)overeenkomst, cao of een wettelijke bepaling of toezegging. Voorbeelden zijn een gratificatie, een dertiende maand, winstuitkering en het incidenteel (jaarlijks) geven van obligaties, aandelen, opties etc. Het valt niet onder het loon als het niet in een (arbeids)overeenkomst of cao is vastgelegd.