Skip to main content

Loonstrook

LoonstrookStrookt je loon met wat je verdient? Je kent hem wel. Digitaal of geprint: een loonstrook of salarisstrook. Elke maand vindt hij zijn weg naar elk van jouw medewerkers en/of jezelf, als je een eigen B.V. hebt. Loonstroken zijn nodig voor een aangifte inkomstenbelasting, het aanvragen van een uitkering of toeslagen. Loon kan van maand tot maand verschillen en nuttige premies die op je salaris worden ingehouden wil je graag kunnen inzien. Diezelfde maand nog of later als je terugkijkt op een afgelopen jaar eventueel in de vorm van een jaaropgave. Maar wat staat er nu eigenlijk op een loonstrook? En hoe maak je een loonstrook?

 

Wat is een loonstrook?

Een loonstrook of salarisstrook is een salarisspecificatie waarop brutoloon, toeslagen, inhoudingen en nettoloon één voor één onder elkaar staan. Een loonstrook wordt vooral verstrekt door een werkgever aan zijn werknemers. De afspraken die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en de wet zie je in het salarisoverzicht als getallen en afkortingen terug. Wat al die cijfers en lijstjes afkortingen op een salarisstrook precies betekenen leggen we je verderop uit.

 

Loonstrook 2021

Goed nieuws! Je loonstrook in 2021 ziet er anders uit dan je gewend bent, je houdt waarschijnlijk meer nettoloon over! Dat zegt natuurlijk niets over je koopkracht maar het is toch lekker. Wat verandert er precies op de loonstrook 2021?*

Voor de stijging van het nettoloon in 2021 zijn drie redenen:

 

 • De arbeidskorting wordt extra verhoogd
 • De algemene heffingskorting wordt extra verhoogd
 • Het basistarief (schijf 1) van de inkomstenbelasting daalt

Wil je meer weten over de Loonstrook van 2021?

 

Waar komt de naam loonstrook vandaan?

De naam loonstrook of loonstrookje komt uit de tijd dat werknemers hun loon (wekelijks) contant uitbetaald kregen. Bijvoorbeeld in een envelopje of zogenoemd loonzakje. In dat loonzakje zat een loonstrookje met daarop het loon en specificaties van premies werknemersverzekeringen vermeld. Een loonstrookje werd samen met andere loonstrookjes gedrukt op één moederblad of vel. Na het drukken werden de gegevens per werknemer van elkaar gescheiden door het moederblad te knippen, snijden of scheuren. Daar komt de naam ‘loonstrook’ vandaan. Nu zijn veel loonstroken digitaal beschikbaar. Een salarisstrook is het synoniem voor loonstrook.

 

Salarisstrook

Salaris komt oorspronkelijk van het Latijnse salarium dat zoutrantsoen of salaris betekent. Zout was in en na de Oudheid heel waardevol en eigenlijk alleen toegankelijk voor de elite. Zo betaalde de Romeinse legerleiding zijn soldaten uit in zoutrantsoenen. Maar in Europa waren de Kelten de eersten die in de tiende eeuw voor Christus zout als betaal- en ruilmiddel gebruikten. De volgende keer als je op je salarisstrook kijkt word je misschien dorstig van al het zou… eh, de getallen die naar je glimlachen.

 

Pro-forma loonstrook

Een pro forma loonstrook is een proef loonstrook. Het is netjes als je er één aan je nieuwe medewerker geeft. De medewerker kan zo zien wat hij of zij onder de streep netto overhoudt. Dat kan namelijk van werkgever tot werkgever verschillen door aftrek van verschillende werkgeverspremies. Door transparant te zijn over het bruto- én nettoloon komt de medewerker niet voor verrassingen te staan en dat is goed voor de sfeer op de werkvloer.

 

Voorbeeld van een Loonstrook

We hebben de werkgevers-versie van de loonstrook op onze website gezet. Zo kun je kijken hoe onze SimpeleLoonstrook opgebouwd is. Voor de werknemers is er een nog simpelere versie beschikbaar, zonder de vermelding van werkgeverspremies.

Bekijk een voorbeeld van onze SimpeleLoonstrook

 

Loonstrook Maken?

Als ondernemer heb je behoefte aan een salarisadministratie voor de medewerkers die je gaat aannemen en daarbij hoort het maken van een loonstrook. Voor iedere medewerker één. Het maken van een loonstrook kan een ingewikkelde klus zijn. Het maken zelf en de eisen aan een goede loonstrook zijn belangrijk en complex. Je kunt voor het maken van een loonstrook dure accountants en boekhouders inhuren.

Gelukkig zijn er tegenwoordig meer en meer salarissoftware die met een set instellingen gemakkelijk loonstroken kunnen produceren. Die software is alleen duur. Ben je nieuwsgierig hoe SimpeleLoonstrook met dezelfde software tegen een scherpe prijs je loonstroken op maat maakt?

 

Loonstrook Uitleg

De inhoud van een salarisstrook verschilt van werkgever tot werkgever niet veel, de presentatie en gebruikte termen wel. Wat staat er op een loonstrook? Hieronder een overzicht van de verschillende algemene en cijfermatige gegevens.

Algemene gegevens

 

 • Wie de werkgever/inhoudingsplichtige is
 • Naam en adres van de werknemer/uitkeringsgerechtigde (wie is de werknemer?)
 • Geboortedatum van de werknemer
 • Datum en periode waarover het loon of de uitkering van toepassing is
 • Eventuele betaling door de werkgever/inhoudingsplichtige aan derden (bijvoorbeeld sociale verzekeringspremies)

Ook de bedragen voor het berekenen van het brutoloon naar het nettoloon – de bruto-nettoberekening – kun je op een loonstrook bekijken. Welke bedragen en hoe ze uiteengezet zijn verschilt. De volgende gegevens kom je vaak in de bruto-nettoberekening tegen.

Bekende loonstrookgegevens

 

 • Bruto bedrag
 • Bij: toeslagen die meetellen in de pensioengrondslag
 • Resultaat: pensioengrondslag
 • Af: pensioenpremie (met soms naast een bedrag voor het ouderdomspensioen een apart bedrag voor een arbeidsongeschiktheidspensioen als aanvulling op de WIA, en/of een bedrag voor een nabestaandenpensioen als aanvulling op de Anw)
 • Bij: waarde van de eventuele auto, motor of fiets van de zaak
 • Resultaat: loon volgens het loonbegrip, de definitie van loon
 • Af: loonheffing (met vermelding of de loonheffingskortingen wel of niet worden toegepast, en zo ja, welke)
 • Af: eventueel een deel van de gedifferentieerde premie WGA
 • Af: de eerder bijgetelde waarde van inkomsten in natura
 • Af bij AOW-uitkering, (pre)pensioen en lijfrente: IAB
 • Af: overige inhoudingen
 • Resultaat: netto bedrag

Vaak staan er ook nog prettige (eventueel belaste) uitkeringen, toelagen of toeslagen zoals vakantie, een eindejaarsuitkering, 13e maand, overwerk, bonussen, winstdeling en de wat minder prettige onkosten op je loonstrook.

Aanvullende informatie zoals hoe de voornoemde bedragen berekend zijn, zoals percentages en franchises (pensioenen en werknemersverzekeringen) én cumulatieve bedragen vanaf het begin van het jaar tref je ook op je salarisstrook aan.

Gelukkig is de loonstrook een stuk eenvoudiger geworden sinds begin 2013 door de Wet uniformering loonbegrip. De Zvw-bijdrage is nu een werkgeversheffing en maakt daarmee geen onderdeel meer uit van de bruto-nettoberekening.

Bekijk een voorbeeld van een SimpeleLoonstrook

 

SimpeleLoonstrook

Het maken en verspreiden van een loonstrook als onderdeel van een goede salarisadministratie lijkt soms een hele toer en een kostbare business te zijn. Dat is nergens voor nodig want het kan veel simpeler en goedkoper.  Wij van SimpeleLoonstrook laten je graag zien hoe het anders kan!

Wat kost het?

Kostenindicatie berekenen

Kostenindicatie per mail
  JaNee

  JaNee

  JaNee