Overuren uitbetalen, tijd voor tijd of toch meenemen

Iedere ondernemer met medewerkers in dienst krijgt ermee te maken, gesprekken over de compensatie van overwerken. Dit gesprek kent diverse invalshoeken, onder andere aantal contract uren per periode, overwerk afspraken, vakantiedagen of de uitbetaling ervan. Als werkgever zijn we meer dan bewust dat dit niet zozeer met tijd voor tijd te maken heeft, maar maken we eerder de vertaalslag naar geld. Opname van vakantiedagen door de medewerker zijn doorgaans voor de medewerker bedoeld ter ontspanning terwijl er voor de werkgever/leidinggevende of collega misschien extra inzet verwacht wordt. Dit maakt dat er binnen een onderneming voor bijna ieder vrij uur er extra kosten gemaakt worden. Graag lichten wij onderstaand een aantal mogelijkheden en wettelijke bepalingen toe.

Hoe lang zijn vakantietegoeden wettelijk geldig

Iedere medewerker heeft recht op vier keer zijn contracturen per week per jaar, dit is het wettelijk verlof. Voor een medewerker die 5 dagen per week 8 uur per dag werkt zijn dat 20 dagen van 8 uur per jaar. Dit recht kan aangevuld worden met bedrijfseigen regelingen, CAO afspraken of aangekochte vrije dagen door de medewerker zelf, deze dagen worden bovenwettelijk verlof genoemd.

Wettelijke verlofdagen vervallen zes maanden na afloop van het jaar waarin deze worden opgebouwd. Bovenwettelijke verlofdagen mogen nog 5 jaar na afloop van het jaar blijven staan. Op het moment dat het aantal gespaarde vakantiedagen, wettelijk en bovenwettelijk, meer wordt dan 50 weken * van de contracturen dan gaan er andere regels gelden voor de loonbelasting van de opgebouwde vakantie uren. Verstandig is om beneden deze grens te blijven.

Tijd voor Tijd, verstandig?

Een plus- en meerurensysteem is een manier om de tijd voor tijd regeling te registreren. Hiermee is het mogelijk om extra gewerkte uren één-op-één te compenseren in tijd, mogelijk aangevuld met een toeslag; bijvoorbeeld voor een uur overwerk krijgt de medewerker een uur en een kwartier vrij 125%. Soms zijn er afspraken vastgelegd in de CAO of via een bedrijfseigen regeling vastgelegd. In bijvoorbeeld een personeelshandboek kan je deze afspraken borgen. Belangrijk is om de rechten en plichten te benoemen zoals een periode waarin deze rechten opgenomen kunnen worden zonder dat de bedrijfsvoering in geding komt. Mocht opname niet mogelijk zijn dan zal er alsnog tot betaling overgegaan moeten worden. Voor parttime medewerkers is er een grijs gebied, vallen de extra gemaakte uren onder overwerk of meeruren? In een CAO staat dat meestal helder omschreven, mocht je geen CAO voeren dan is dit een mooi punt voor in het personeelshandboek.

Overwerk, extra uren of bonuscompensatie in tijd

De meest gestelde vraag door medewerkers is of er meer belasting geheven wordt op overwerk. Dat is afhankelijk van meerdere factoren, valt het extra salaris bijvoorbeeld nog in dezelfde belastingschijf? Wel belangrijk om te weten is dat er over overwerk met of zonder toeslag vakantiegeld wordt berekend. Het belastingtarief over vakantietoeslag ligt wel hoger dan over het bruto maandsalaris. Indien er is afgesproken dat voor parttime medewerkers de definitie van overwerk de overschrijding is van de voltijdsarbeidsduur hoeft er geen toeslag over de uren gerekend te worden. Deze regel pakt gunstiger uit voor de werkgever.
Een toenemende trend bij medewerkers is de vraag om een eventuele geldbonus om te zetten in vrije tijd. Denk hier als werkgever goed over na, in eerste instantie zal je zeggen; dat scheelt mij in mijn portemonnee maar niets is minder waar. Met onderstaande rekentool kun je berekenen wat een verlof uur voor een medewerker kost. Vergeet niet dat er meer bij komt kijken dan alleen het omzetten van geld naar uren. Je loopt omzet mis als deze medewerker vrij is, je moet extra kosten maken om deze persoon te vervangen of er staan dure machines stil. Vragen die alleen jij kunt beantwoorden en deze keuze is dan ook persoonlijk.
https://lite.indicator.nl/tipsenadvies/dz/
TA D 25.14.06 rekentool wat kost een verlof uur medewerker